Máy c?t lát th??ng m?i

Bán t?t nh?t

Nhà s?n xu?t Slicer th??ng m?i | Dasin

Dasin Machinery Co., Ltd. là nhà cung c?p và nhà s?n xu?t Máy c?t lát th??ng m?i t? n?m 2010. Máy ép trái cay th??ng m?i, máy l?c, máy t?o hình b?t s?n, thanh tr??t th??ng m?i và máy phan ph?i b?t cho ?? u?ng c?a b?n.

S?n xu?t OEM ???c ch?ng nh?n, c?p b?ng sáng ch? và chuyên nghi?p, m?i máy móc ?? u?ng và ?? u?ng ???c bán v?i kinh nghi?m thu th?p ???c, có ?? b?n cao và hi?u su?t cao.

Dasin ?? và ?ang mang ??n cho khách hàng nh?ng chi?c máy th??ng m?i ?? u?ng ch?t l??ng cao, v?i c?ng ngh? tiên ti?n và 40 n?m kinh nghi?m, Dasin ??m b?o ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a khách hàng.


Máy c?t lát th??ng m?i

CS700

S? d?ng l??i thép kh?ng g? molypden vanadi ???c s?n xu?t t?i ??c cho Máy ép trái cay th??ng m?i DASIN, ???c mài s?c b?i chuyên gia ?ài Loan. ??u vào cho ?n ?? l?n ?? ??a vào qu?. C?t lát g?n gàng mà kh?ng c?n thêm n??c, 3 giay ?? c?t m?t qu? chanh v?i lát 3mm, ?? dày c?a lát c?ng có th? ???c ?i?u ch?nh. ???ng kính ??u vào cho ?n là 10cm cho phép b?n cho c? qu? b??i vào hoàn ch?nh. D? dàng v? sinh, d? dàng m? n?p b?o v?, t? ??ng t?t ngu?n khi m? n?p b?o v?. Ch? m?t thao tác tay ?? tháo b? l??i dao, r?a s?ch bên trong và lau kh?. C?ng t?c ngu?n v?i nút d?ng kh?n c?p ?? s? d?ng an toàn.
?
Máy c?t lát th??ng m?i áp d?ng cho nh??ng quy?n c?a hàng trà, c?a hàng trái cay, nhà hàng và các lo?i trái cay s?y kh?. V? ngoài thanh l?ch ???c thi?t k? b?i nhà thi?t k? chuyên nghi?p. Hình th?c ??p v?i kh?i l??ng ti?t ki?m kh?ng gian, nang cao ch?t l??ng c?a hàng c?a b?n.

Video gi?i thi?u CS700??c tr?ng

■ V?n hành d? dàng, ???ng kính ??u vào 10cm, d? dàng cho trái cay vào, c?t lát g?n gàng v?i ít n??c ép.
■ Tu?i th? cao, l??i ???c s?n xu?t t?i ??c và ???c mài s?c b?i các chuyên gia ? ?ài Loan.
■ Hi?u qu? cao, 3 giay ?? c?t m?t lát chanh (2mm cho m?i lát), ?? dày c?a lát có th? ???c ?i?u ch?nh.
■ An toàn, t? ??ng t?t b?t khi m? n?p.
■ V? sinh d? dàng, kh?ng c?n d?ng c? khi l?p ??t ho?c tháo n?p ho?c l??i dao, x? vào bên trong và lau kh?.

S? ch? r?

 • HP: ??ng c? bánh r?ng 40W
 • Kích th??c: 33,4 x 28 x 36,5cm
 • Kh?i l??ng t?nh: 8kg
 • Kích th??c thùng carton: 40,6 x 33,6 x 41,2cm
 • T?ng tr?ng l??ng: 10,3kg
 • ???ng kính ??u vào cho ?n: 10cm
 • D?i ?? dày: 0 ~ 8mm (?? dày c?a lát c?t)
 • Kh?ng ???c phép làm gi? b?ng sáng ch? ?a qu?c gia

Các ?ng d?ng

 • Chanh, Táo, B??i, Cam, Pitaya ... (trái cay ho?c rau c? có ???ng kính trong vòng 10cm).

Tên bí danh máy

Máy thái rau c? qu? b?ng ?i?n th??ng m?i, Máy thái rau c? qu? t? ??ng, Máy thái rau c? và m?t tr??c c?ng su?t cao c?ng nghi?p

B?ng hình

Video ho?t ??ng cho máy l?c CS700B? s?u t?p
Nh?ng s?m ph?m t??ng t?
 • Máy pha trà làm nóng t?c thì t? ??ng
  Máy pha trà làm nóng t?c thì t? ??ng
  ST300

  Máy pha trà ham nóng t?c thì t? ??ng c?a th??ng hi?u Dasin, giao di?n th?ng minh ?? t?o quy trình v?n hành tiêu chu?n, thi?t b? khu?y cu?n ???c s? d?ng ?? làm cho lá trà bung ra hoàn toàn ?? gi?i phóng nhi?u polyphenol và h??ng th?m c?a trà, thi?t k? ch? ?? ng? ??ng t? ??ng ?? ti?t ki?m n?ng l??ng và b?o v? m?i tr??ng, s? d?ng hi?u qu? ti?t ki?m ?i?n, ít v?i s?ng, 20 cài ??t cho các lo?i trà khác nhau, h? th?ng làm nóng và làm nóng ngay l?p t?c ?? có ?? ?n ??nh và hi?u qu? cao h?n, t? ??ng b?t và t?t ngu?n v?i tính n?ng phát hi?n x? trà th?ng minh, cài ??t m?t kh?u ?? qu?n ly ?i?u khi?n bên trong.


  Yêu c?u Bay gi?
 • Máy ép trái cay có múi th??ng m?i JH100
  Máy ép trái cay có múi th??ng m?i JH100
  JH100

  DASIN Citrus Juicer ???c ch?ng nh?n CE, FCC và ISO9001, ?? ???c bán cho m?i n?i trên th? gi?i, giúp b?n pha ch? nh?ng th?c u?ng hoàn h?o. N??c trái cay ch?t l??ng cao r?t quan tr?ng ??i v?i khách hàng. Thi?t k? ??c ?áo c?a tr?c l?n giúp d? dàng ép ra tinh d?u trái cay mà kh?ng có v? ??ng. N?p b?o v? trong su?t ???c thi?t k? ?? ??m b?o an toàn cho ??i tay c?a b?n. ? Kho?ng cách gi?a các con l?n có th? ???c ?i?u ch?nh cho các lo?i trái cay có ?? dày v? khác nhau t? các vùng khí h?u ho?c khu v?c xu?t x? khác nhau. Thi?t k? l?p ráp và tháo r?i nhanh chóng giúp v? sinh d? dàng và thu?n ti?n. Dùng n??c c? r?a máy ép trái cay. Con l?n ???c làm b?ng v?t li?u PP kháng axit và th?c ph?m, r?t t?t cho s?c kh?e c?a b?n. ? Máy DASIN ??u là máy th??ng m?i có ?? b?n cao, n?i ti?ng trong nh??ng quy?n th??ng hi?u trà ?ài Loan và c?ng có th? bán ra toàn th? gi?i, vui lòng liên h? v?i chúng t?i n?u b?n quan tam. ? Máy ép trái cay JH100 Plus Citrus (thi?t k? m?t núm) S? d?ng m?t núm ?? ?i?u ch?nh kho?ng cách gi?a các con l?n, thu?n ti?n và d? dàng h?n. ? Con l?n ??c bi?t cho màu da cam S? d?ng con l?n chuyên d?ng cho cam, b? m?t con l?n m?n kh?ng h?i v? cam, n??c ép kh?ng có v? ??ng.


  Yêu c?u Bay gi?
 • Máy rút b?t
  Máy rút b?t
  PD260

  Máy phan ph?i b?t do DASIN thi?t k? s? d?ng c?ng t?c lo?i U quang d?n c?c nhanh và h? th?ng máy tính vi m? bên trong ?? ?i?u khi?n ??ng c? c?a nó, giúp gi? cho ph?m vi sai s? kho?ng 1,5 gam. Thi?t k? b?ng sáng ch? v? kh? n?ng hút ?m cho l? x? giúp ng?n ch?n nó. Thùng l?n bên trong cho 2700 g b?t creamer, là v?t li?u PP c?p th?c ph?m và ???c thi?t k? ?? d? dàng v? sinh. 20 nút t?t ???c thi?t k? cho nhi?u lo?i ?? u?ng. ? Thích h?p cho nhi?u lo?i b?t kh?, b?t enzyme cho th?c ph?m lành m?nh, b?t ???ng ho?c b?t ca cao cho bánh mì, b?t cà phê cho quán cà phê, b?t hóa ch?t cho nhà máy hóa ch?t, b?t y t? cho hi?u thu?c, v.v. ? Máy DASIN ??u là máy th??ng m?i ho?c máy nhà máy có ?? b?n cao, n?i ti?ng t?i các nhà máy s?n xu?t n??c ép ho?c trà nh??ng quy?n t?i ?ài Loan, c?ng có th? bán cho toàn th? gi?i, vui lòng liên h? v?i chúng t?i n?u b?n quan tam.


  Yêu c?u Bay gi?

T?p t?i xu?ng


亚洲AV无码国产在丝袜线观看,暖暖 视频 免费 高清 日本,AV永久免费网站在线观看,西西大尺度美軳人人体BT
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>