PF408Plus + Máy ép trái cay có múi th??ng m?i

Bán t?t nh?t

PF408Plus + Nhà s?n xu?t máy ép trái cay có múi th??ng m?i | Dasin

Dasin Machinery Co., Ltd. là nhà cung c?p và s?n xu?t Máy ép trái cay có múi th??ng m?i PF408Plus + t? n?m 2010. Máy ép trái cay th??ng m?i, máy l?c, máy t?o b?t s?n, thanh tr??t th??ng m?i và máy phan ph?i b?t cho ?? u?ng c?a b?n.

S?n xu?t OEM ???c ch?ng nh?n, c?p b?ng sáng ch? và chuyên nghi?p, m?i máy móc ?? u?ng và ?? u?ng ???c bán v?i kinh nghi?m thu th?p ???c, có ?? b?n cao và hi?u su?t cao.

Dasin ?? và ?ang mang ??n cho khách hàng nh?ng chi?c máy th??ng m?i ?? u?ng ch?t l??ng cao, v?i c?ng ngh? tiên ti?n và 40 n?m kinh nghi?m, Dasin ??m b?o ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a khách hàng.


PF408Plus + Máy ép trái cay có múi th??ng m?i

PF408Plus +

DASIN Citrus Juicer ???c ch?ng nh?n CE, FCC và ISO9001, ?? ???c bán cho m?i n?i trên th? gi?i, giúp b?n pha ch? nh?ng th?c u?ng hoàn h?o. N??c trái cay ch?t l??ng cao r?t quan tr?ng ??i v?i khách hàng. PF408 Citrus Juicer ???c thi?t k? ??c bi?t cho Trái cay có múi nh? cam và b??i, kh?ng gay h?i cho v? và h?t trái cay, do ?ó t?o ra n??c trái cay kh?ng có v? ??ng t? v? và h?t trái cay.
?
Máy ép trái cay nh? v?i v? ngoài trang nh? ???c thi?t k? ?? ti?t ki?m kh?ng gian. Thi?t k? ??c ?áo c?a ??u ép và tay c?m kh?ng ch? giúp ti?t ki?m c?ng s?c mà còn c?i thi?n n?ng su?t n??c ép và ng?n n??c ép tràn ra ngoài. Chuy?n ??i gi?a ch? ?? th? c?ng và ch? ?? tay c?m b?ng cách nh?n nút chuy?n ch? ??. Các ??u ép trái cay l?n và nh? ???c cung c?p cho các kích c? trái cay khác nhau. B? l?c ???c thi?t k? ?? tách th?t qu? kh?i n??c qu?. ??ng c? th??ng m?i ti?t ki?m ?i?n v?i l?c xo?n cao, có th? ch?y trong 24 gi? mà kh?ng b? quá nhi?t. Dùng m?t tay ?? l?y khay n??c trái cay ra và x? tr?c ti?p b?ng n??c, d? dàng và nhanh chóng cho vi?c v? sinh. Tr?c xoay, nút chuy?n ch? ?? và nút ngu?n ??u ch?ng th?m n??c và có ?? b?n cao.
?
Máy DASIN ??u là máy th??ng m?i có ?? b?n cao, n?i ti?ng trong nh??ng quy?n th??ng hi?u trà ?ài Loan và c?ng có th? bán ra toàn th? gi?i, vui lòng liên h? v?i chúng t?i n?u b?n quan tam.
?
* Máy ép trái cay có múi th??ng m?i PF408 cho cam và b??i.

Video v?n hành máy ép cam quyt th??ng m?i PF408 có tay c?m, cam và b??i??c tr?ng

■ Ti?t ki?m c?ng s?c v?i nhi?u ch?t x? h?n. D? dàng s? d?ng mà n??c trái cay kh?ng b? tràn ra ngoài.
■ Có th? d? dàng thay th? hai kích c? ??u ép trái cay cho các kích c? trái cay khác nhau.
■ N??c trái cay có hi?u qu? cao. Thi?t k? ??c ?áo c?a c?a x? nghiêng s? kh?ng còn n??c trái cay bên trong.
■ S? d?ng m?t tay ?? l?y khay n??c trái cay ra, d? dàng và nhanh chóng ?? làm s?ch.
■ Thi?t k? ch?ng th?m n??c. An toàn ?? làm s?ch.
■ ??ng c? th??ng m?i ch?t l??ng cao, Kh?ng x?y ra s? c? quá nhi?t sau khi ho?t ??ng liên t?c 24h.
■ Chuy?n ??i gi?a ch? ?? tay c?m và ch? ?? b?ng tay r?t d? dàng và nhanh chóng.

S? ch? r?

 • HP: ??ng c? bánh r?ng 25W
 • Kích th??c: 33 x 18 x 66cm
 • Kh?i l??ng t?nh: 5,2kg
 • Kích th??c thùng carton: 42 x 25 x 49cm
 • T?ng tr?ng l??ng: 6,2kg
 • C?ng su?t: 10 qu? cam (m?t n?a) / 1 phút
 • Kh?ng ???c phép làm gi? b?ng sáng ch? ?a qu?c gia
M? hình kh?ngtên s?n ph?mThích h?p cho trái cay??u raGi?i thiê?u sa?n pha?m
PF408Plus +Máy ép trái cay có múi th??ng m?iChanh / cam / b??i10 qu? cam (m?t n?a) / 1 phútC?ng t?c ch? ?? giúp b?n d? dàng chuy?n ??i gi?a ch? ?? b?ng tay và ch? ?? tay c?m.
JH80Máy ép trái cay b?ng thép kh?ng g?Qu?t / chanh120 kg / gi? (Qu?t)Thi?t k? ph?u c?a c?ng ti?p li?u ?? ti?t ki?m th?i gian.
JH100Máy ép trái cay có múi th??ng m?iQu?t / chanh / cam / b??i35 qu? cam (m?t n?a) / 1 phút Thi?t k? ??c ?áo c?a tr?c l?n giúp d? dàng ép ra tinh d?u chanh mà kh?ng có v? ??ng.
Con l?n ??c bi?t có th? ???c thay ??i cho cam làm cho n??c cam ng?t mà kh?ng có v? ??ng.
PF408Máy ép trái cay có múi th??ng m?iChanh / cam / b??i10 qu? cam (m?t n?a) / 1 phút??u ép trái cay ch?y v? phía tr??c l?n ??u tiên và ch?y ng??c l?i l?n th? hai ?? có nhi?u n??c trái cay h?n.

Các ?ng d?ng

 • Ph?m vi s? d?ng: Chanh, cam, b??i

Tên bí danh máy

Máy ép trái cay có múi th??ng m?i b?ng ?i?n, Máy ép trái cay có múi t? ??ng chuyên nghi?p, Máy ép trái cay có múi t?i qu?y

B?ng hình

Video v?n hành cho Máy ép trái cay có múi th??ng m?i PF408B? s?u t?p
Nh?ng s?m ph?m t??ng t?
 • Máy ép trái cay có múi b?ng thép kh?ng g? JH80
  Máy ép trái cay có múi b?ng thép kh?ng g? JH80
  JH80

  DASIN Lemon & Kumquat Juicer, ???c thi?t k? cho các lo?i trái cay h? cam quyt và thích h?p cho Qu?t, Chanh và Chanh. V? và tr?c l?n c?a máy ???c làm b?ng thép kh?ng g? và ch?ng axit. Ph?u cho ?n ?? l?n ?? giúp vi?c ép n??c d? dàng và nhanh chóng. Chanh c?n ???c c?t thành ??i và qu?t có th? ???c l?y n??c t? ??ng. Kho?ng cách gi?a các con l?n có th? ???c ?i?u ch?nh cho các lo?i trái cay có ?? dày v? khác nhau t? các vùng khí h?u ho?c khu v?c xu?t x? khác nhau. C?ng t?c ch?ng th?m n??c ???c thi?t k? ?? b?o v? máy ép trái cay kh?i rò r? ?i?n, an toàn cho ng??i s? d?ng. T? ??ng t?t ngu?n khi l?y ph?u ra. Máy có th? x? tr?c ti?p b?ng n??c r?t ti?n l?i và nhanh chóng. Máy DASIN ??u là máy th??ng m?i có ?? b?n cao, n?i ti?ng trong nh??ng quy?n th??ng hi?u trà ?ài Loan và c?ng có th? bán ra toàn th? gi?i, vui lòng liên h? v?i chúng t?i n?u b?n quan tam.


  Yêu c?u Bay gi?
 • Máy ép trái cay có múi th??ng m?i JH100
  Máy ép trái cay có múi th??ng m?i JH100
  JH100

  DASIN Citrus Juicer ???c ch?ng nh?n CE, FCC và ISO9001, ?? ???c bán cho m?i n?i trên th? gi?i, giúp b?n pha ch? nh?ng th?c u?ng hoàn h?o. N??c trái cay ch?t l??ng cao r?t quan tr?ng ??i v?i khách hàng. Thi?t k? ??c ?áo c?a tr?c l?n giúp d? dàng ép ra tinh d?u trái cay mà kh?ng có v? ??ng. N?p b?o v? trong su?t ???c thi?t k? ?? ??m b?o an toàn cho ??i tay c?a b?n. ? Kho?ng cách gi?a các con l?n có th? ???c ?i?u ch?nh cho các lo?i trái cay có ?? dày v? khác nhau t? các vùng khí h?u ho?c khu v?c xu?t x? khác nhau. Thi?t k? l?p ráp và tháo r?i nhanh chóng giúp v? sinh d? dàng và thu?n ti?n. Dùng n??c c? r?a máy ép trái cay. Con l?n ???c làm b?ng v?t li?u PP kháng axit và th?c ph?m, r?t t?t cho s?c kh?e c?a b?n. ? Máy DASIN ??u là máy th??ng m?i có ?? b?n cao, n?i ti?ng trong nh??ng quy?n th??ng hi?u trà ?ài Loan và c?ng có th? bán ra toàn th? gi?i, vui lòng liên h? v?i chúng t?i n?u b?n quan tam. ? Máy ép trái cay JH100 Plus Citrus (thi?t k? m?t núm) S? d?ng m?t núm ?? ?i?u ch?nh kho?ng cách gi?a các con l?n, thu?n ti?n và d? dàng h?n. ? Con l?n ??c bi?t cho màu da cam S? d?ng con l?n chuyên d?ng cho cam, b? m?t con l?n m?n kh?ng h?i v? cam, n??c ép kh?ng có v? ??ng.


  Yêu c?u Bay gi?
 • Máy ép trái cay có múi th??ng m?i PF408
  Máy ép trái cay có múi th??ng m?i PF408
  PF408

  DASIN Citrus Juicer ???c ch?ng nh?n CE, FCC và ISO9001, ?? ???c bán cho m?i n?i trên th? gi?i, giúp b?n pha ch? nh?ng th?c u?ng hoàn h?o. N??c trái cay ch?t l??ng cao r?t quan tr?ng ??i v?i khách hàng. PF408 Citrus Juicer ???c thi?t k? ??c bi?t cho Trái cay có múi nh? cam và b??i, kh?ng gay h?i cho v? và h?t trái cay, do ?ó t?o ra n??c trái cay kh?ng có v? ??ng t? v? và h?t trái cay. ? Máy ép trái cay nh? v?i v? ngoài trang nh? ???c thi?t k? ?? ti?t ki?m kh?ng gian. Thi?t k? ??c ?áo c?a ??u ép kh?ng ch? giúp ti?t ki?m c?ng s?c mà còn c?i thi?n n?ng su?t n??c ép và ng?n kh?ng cho n??c ép tràn ra ngoài. ??u ép trái cay ch?y v? phía tr??c và phía sau luan phiên. Các ??u ép trái cay l?n và nh? ???c cung c?p cho các kích c? trái cay khác nhau. B? l?c ???c thi?t k? ?? tách th?t qu? kh?i n??c qu?. ??ng c? th??ng m?i ti?t ki?m ?i?n v?i l?c xo?n cao, có th? ch?y trong 24 gi? mà kh?ng b? quá nhi?t. Dùng m?t tay ?? l?y khay n??c trái cay ra và x? tr?c ti?p v?i n??c, d? dàng và nhanh chóng cho vi?c v? sinh. ? Máy DASIN ??u là máy th??ng m?i có ?? b?n cao, n?i ti?ng trong nh??ng quy?n th??ng hi?u trà ?ài Loan và c?ng có th? bán ra toàn th? gi?i, vui lòng liên h? v?i chúng t?i n?u b?n quan tam. ? * Máy ép cam quyt th??ng m?i PF408 Plus có tay c?m, cam và b??i.


  Yêu c?u Bay gi?
 • Máy pha trà làm nóng t?c thì t? ??ng
  Máy pha trà làm nóng t?c thì t? ??ng
  ST300

  Máy pha trà ham nóng t?c thì t? ??ng c?a th??ng hi?u Dasin, giao di?n th?ng minh ?? t?o quy trình v?n hành tiêu chu?n, thi?t b? khu?y cu?n ???c s? d?ng ?? làm cho lá trà bung ra hoàn toàn ?? gi?i phóng nhi?u polyphenol và h??ng th?m c?a trà, thi?t k? ch? ?? ng? ??ng t? ??ng ?? ti?t ki?m n?ng l??ng và b?o v? m?i tr??ng, s? d?ng hi?u qu? ti?t ki?m ?i?n, ít v?i s?ng, 20 cài ??t cho các lo?i trà khác nhau, h? th?ng làm nóng và làm nóng ngay l?p t?c ?? có ?? ?n ??nh và hi?u qu? cao h?n, t? ??ng b?t và t?t ngu?n v?i tính n?ng phát hi?n x? trà th?ng minh, cài ??t m?t kh?u ?? qu?n ly ?i?u khi?n bên trong.


  Yêu c?u Bay gi?

T?p t?i xu?ng


亚洲AV无码国产在丝袜线观看,暖暖 视频 免费 高清 日本,AV永久免费网站在线观看,西西大尺度美軳人人体BT
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>